Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Yazılı Delille İspatlanmalıdır

Emsal Yargı Kararları
T.C. YARGITAY 
11. Ceza Dairesi 
Esas: 2013/9533 
Karar: 2015/25597
Karar Tarihi: 21.04.2015
 
Karar: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 24.03.1989 gün ve 1/2 sayılı kararı gereğince; sanığa yüklenen açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun cevaz verdiği ayrık durumlar dışında tanıkla ispat olunamayacağı, yazılı delille ispatının gerekeceği ve katılan tarafından yazılı delil sunulamadığı cihetle; sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, 
 
Sonuç: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.04.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.