Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Davadan Geri Alınması İle Feragatin Farkları
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
İşçinin Devamsızlık Halinden Dolayı Fesihte Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Belirsiz Alacak Davasında Islaha Karşı Zamanaşımı Definin Hukuki Sonucu Yoktur

T.C. YARGITAY 

9. Hukuk Dairesi 

Esas: 2016/30329 

Karar: 2020/14720 

Karar Tarihi: 04.11.2020

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;  müvekkilinin, davalı işyerinde 31/03/2006 tarihinden iş sözleşmesinin hukuka aykırı olarak feshedildiği 12/02/2011 tarihine kadar personel ve kasa sorumlusu olarak çalıştığını, en son aylık net 1000 TL ücret alıp haftanın 7 günü dini- milli bayramlar dahil sabah 08.30 dan akşam 20.30’a kadar günde 1 saatlik yemek molası ve günde iki kez 15’er dakika çay molası hariç ara vermeksizin çalıştığını, yıllık izinlerini üç kez kullandığını, davalı şirketin aile şirketi olup şirketin ortaklarından …’ın müvekkilinin işyerinde sahip olduğu bir takım yetkilerini elinden alarak vasıfsız bir personel haline getirdiğini ve mobbing uyguladığını, en son olarakta 12/02/2011 tarihinde şirket sorumlusu …’ın müvekkil ve kardeşiyle bir toplantı yaparak ağır ithamlarda bulunduğunu, müvekkilinin kardeşiyle … arasında bir sürtüşme yaşandığını ve akabinde …’ın müvekkiline ve kardeşine artık şirkette çalışamayacaklarını söyleyerek iş akdinin feshedildiğini iidia ederek HMK 107 uyarınca fazla çıkması halinde arttırılmak üzere 100,00 TL kıdem tazminatı, 100,00 TL ihbar tazminatı, 100,00 TL fazla çalışma ücret alacağı, 100,00 TL dini-milli bayram alacağı, 100,00 TL hafta tatili ücret alacağı,  100,00 TL yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava edildiği anlaşılmıştır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının yeni bir iş bulduğundan dolayı istifa ederek işyerinden ayrıldığını, fazla mesai alacağı bulunmadığı gibi hafta tatillerinde de çalışmadığını, dini-milli bayram tatillerinde çalışma olmadığını, yılık izinlerinin de tamamını kullandığını, ayrıca davacının fazla mesai, dini- milli bayram çalışma, hafta tatili alacağı yönünden taleplerinin zaman aşımına uğradığını belirterek davanın reddini savunduğu anlaşılmıştır.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının  aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacının dava dilekçesinde  işçilik alacakları bakımından belirsiz alacak davası açıldığı belirtilmiş olup, belirsiz alacak davasında ıslaha karşı yapılacak zamanaşımı definin hukuki sonucu yoktur.  Islaha karşı zamanaşımı def’i dikkate alınarak hüküm kurulması hatalı olup kararın bu yönü ile bozulması gerekmiştir. 

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 04.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.