Birden Fazla Nitelikli Hal Halinde Ceza Tayini

Emsal Yargı Kararları
T.C. YARGITAY 
3. Ceza Dairesi 
Esas: 2014/37001 
Karar: 2015/11749 
Karar Tarihi: 01.04.2015
 
Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
 
Gereği görüşülüp düşünüldü;
 
Yerinde görülmeyen diğer temyizitirazlarının reddine, ancak;
 
5237 sayılı TCK'nin 86. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kasten yaralama suçunun nitelikli halleri bir bütün halinde sayılmış olup her bir bentten dolayı ayrı ayrı artırım yapılması gerektiğine dair bir hükmün bulunmadığı, birden fazla nitelikli halin aynı olayda birleşmesi halinde mahkemenin temel cezayı tayin ederken bu hususu göz önünde bulundurabileceği nazara alınarak, sanığın annesine karşı işlediği silahla kasten yaralama suçundan dolayı TCK'nin 86/3. maddesi uyarınca bir kez artırım yapılmasıyla yetinilmesi gerektiği halde TCK'nin 86/3-a ve 86/3-e bentleri ile iki kez artırım yapılmak suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,
 
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi uyarıncasanığın ceza miktarı bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak kaydı ile 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem aykırı olarak BOZULMASINA, 01.04.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.