Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Yenilik Doğurucu Seçimlik Haklar Terditli Olarak Kullanılamaz
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Sair Delillere Dayanılması Tanık Dinlenebileceği Anlamına Gelmez
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Dava Dilekçesinde Miktarlandırılmayan Fazla Çalışma Ücreti Alacağı

T.C. YARGITAY 

9. Hukuk Dairesi 

Esas: 2011/39632 

Karar: 2013/27400 

Karar Tarihi: 30.10.2013

Dava: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır. 

 Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Karar: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle akdini haklı olarak feshettiği iddiasıyla kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, çalışma saatlerini kendisi belirleyen davacının fazla çalışma alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, dosyadaki delillere ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz: Kararı taraflar temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacı avukatının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Davacının dava dilekçesinde belirttiği ancak miktarlandırmadığı fazla çalışma ücreti alacağını ıslah dilekçesi ile harcını yatırarak talep etmesi karşısında fazla çalışma ücreti talebi hakkında bilirkişi raporu ve dosyadaki deliller bir değerlendirmeye tabi tutularak esastan bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.10.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.