Emsal Yargı Kararları

 1. Raporlu Olan İşçinin İhbar Süresini 6 Hafta Aşan İzni Yıllık İzinden Sayılamaz

 2. Ticari İlişki Olmadan Alınan Çek Kambiyo Vasfını Yitirir

 3. Ön İnceleme Duruşmasından Önce İki Ayrı Tanık Listesi Verilebilir

 4. 2b Arazilerin Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi

 5. Ara Karar Niteliğindeki Tedbir Nafakası İlamlı Takibe Konulamaz

 6. Beyaz Yaka Konumunda Çalışan Personelin Fazla Mesai Alacağı

 7. Önalım Davasında Depo Edilecek Olan Bedel İçin Teminat Mektubu Sunulabilir

 8. Kadının Temizlik, Yemek ve Bakım Gibi İşleri Yapmaması Boşanma Sebebidir

 9. Kabul Beyanı Halinde Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez

 10. Kadına Özgü Olmayan Ziynet Eşyaların Mahiyeti

 11. Evlilik Ölümle Sonuçlansa Bile Aile Konutu Koruması Devam Eder

 12. Fazla Mesai ve UBGT Alacağı Belirsiz Alacak Davasına Konu Olabilir

 13. Cirantalara Takip İçin Bonoyu Düzenleyene Protesto Çekilmelidir

 14. Doğumda Eşinin Yanında Olmamak Tam Kusur Kabul Edilir

 15. İş Sözleşmesinin Hangi Şekilde Sona Erdiğinin İspatı İşverene Aittir

 16. Küfür, Tepki Niteliğindeyse Kusur Olarak Yüklenemez

 17. Trafik Kazası Tespit Tutanağının İptali Davasında Adli Yargı Yeri Görevlidir

 18. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Yazılı Delille İspatlanmalıdır

 19. Gayri Resmi Nikahlı Eşe Nafaka Hükmedilmez

 20. Ecrimisil Davalarında İntifadan Men Koşulunun İstisnaları

 21. Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

 22. Süresinde Verilmeyen Cevap Dilekçesinin Hükmü

 23. Taşınmazların Yağma Suçuna Konu Olma Şartları

 24. Yıllık İznin Kullandırıldığını İşveren İspat Etmelidir

 25. HAGB Kararı Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlamaz

 26. Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuk Zorunlu Değildir

 27. Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçen Kadın Kocasını Affetmiş Sayılmaz

 28. Sürücünün Salt Alkollü Olması Sigorta Şirketine Rücu Hakkı Vermez

 29. Hastalıktan Ölüm Halinde Banka Öncelikle Alacağını Sigortadan İstemelidir

 30. Nüfus Müdürlüğü Karşı Tarafın Adres Bilgilerini Avukata Vermek Zorundadır

 31. İstinaf Süresi İçinde İkinci Bir İstinaf Dilekçesi Verilebilir

 32. Dava Dilekçesinde Belirtilmeyen İşçilik Alacağı Islah Dilekçesi İle İstenebilir

 33. Özel Günlerin Unutulması Boşanma Sebebidir

 34. Yurtdışından Alınan Emekli Maaşının Haczi Mümkündür

 35. Murisin Sağlığında Yapmış Olduğu Paylaştırmaların Davaya Etkisi

 36. Tasarrufun İptali Davasının Sıra Cetveline Etkisi

 37. İşe İade Davasında Asıl İşverenin Sorumluluğu

 38. Aynı İşyerinde Birçok Altişveren Yanında Çalışılması Durumunda Sorumluluk

 39. Rapor Süresi İçinde Yapılan Fesih Hukuki Sonuç Doğurmaz

 40. Mirasçı Olmayan Kişilere Karşı Pay Oranında Açılabilecek Davalar

 41. Kasta Dayanmayan Tam Kusur Durumunda Sigortacının Rücu Hakkı Yoktur

 42. Cezaevinde Bulunan Davalıya 21/2'ye Göre Tebligat Yapılamaz

 43. Mazeretli Olunan Duruşmada Kesin Süre Verilemez

 44. Kamulaştırma Şerhinin Silinmesi Talebinde Görevli Mahkeme

 45. Nikahsız Eş Ölen Sigortalının Desteğinden Yoksun Kalma Talep Edebilir

 46. Harici Taşınmaz Satışında Ödenen Bedelin İadesi Yönünden Zamanaşımı

 47. Delil Listesi Islah İle Değiştirilebilir

 48. Davalının Adresini Bulmak Mahkemenin Görevidir

 49. İşinden Kendi İsteği İle Ayrılan Kadın Yararına Nafaka Hükmedilmez

 50. Muris muvazaasına konu taşınmazlarla ilgili davalar birlikte görülmelidir

 51. Avukat sebep belirtmese de mazeret mahkemece kabul edilmelidir

 52. Haksız Tahrik Uygulamasının Tazminat Davasına Etkisi

 53. SİR Raporunun Aksi Yönünde Velayet Kararı Verilebilir

 54. İtirazın İptali Davasında Alacaklı, Takipte Dayanmadığı Belgelere Dayanamaz

 55. İnanç Sözleşmeleri Ancak Yazılı Delille İspatlanabilir

 56. Kıskançlık, Güven Sarsıcı Davranıştan Kaynaklanıyorsa Kusur Olarak Yüklenemez

 57. Muristen Bağlanan Aylığı Kabul Etmek Mirasın Reddini Engellemez

 58. İcranın İadesi İçin Bozmadan Sonraki Hükmün Kesinleşmesi Zorunludur

 59. Süresinde Verilmeyen Cevap Dilekçesinin Islahı İle Zamanaşımı İleri Sürülemez

 60. Mobbingin Kabulü İçin Süreklilik Unsuru Şarttır

 61. Bilimsel Mütalaa İle Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkiler Giderilmelidir

 62. Tanık Bildirmeyen Taraf, Duruşmada Hazır Etmek Suretiyle Tanık Dinletebilir

 63. Velayetin Değiştirilmesi Davasında Çocuk İçin Kayyım Atanmalıdır

 64. Tebligat Kanunu 21/2 Maddesi Gereği Doğrudan Tebligat Çıkarılması Şartları

 65. Taraflara Kesin Süre Vermenin Hangi Şartlarda Hakkaniyete Uygun Olduğu

 66. Bankalar, Avukatın Talep Ettiği Bilgileri Paylaşmak Zorundadır

 67. Belirsiz Alacak Davası Açıldıktan Sonra Başka Bir Alacak Davaya Eklenebilir

 68. Teminat Mektubu Hangi İş İçin Verilmişse Ancak O Nedenle Haczedilebilir

 69. İşçinin Tatil Günlerindeki 1 Saatlik Çalışması Dahi 1 Tam Gün Kabul Edilir

 70. Eşe Söylenen 'Seni Sevmiyorum' Sözü Duygusal Şiddettir

 71. Murisin Düzenlediği Bono İçin Açılan Bedelsizlik Davasında Tanık Dinlenebilir

 72. İşçi, İhtarnamede Belirttiği Fesih Sebebiyle Bağlıdır

 73. Yenilik Doğurucu Seçimlik Haklar Terditli Olarak Kullanılamaz

 74. Dava Dilekçesinde Miktarlandırılmayan Fazla Çalışma Ücreti Alacağı

 75. Sair Delillere Dayanılması Tanık Dinlenebileceği Anlamına Gelmez

 76. Islah İle Yeni Delil Sunulması Mümkündür

 77. Hayat Sigortasında Gizlenen Hastalık İle Ölüm Arasında İlliyet Araştırılmalıdır

 78. Arsa Sahibinden Daire Alan Kişinin Yükleniciye Açacağı Davada Temlik Şartı

 79. Katılma Alacağı Hakkı İçin Katkıda Bulunulmasına Gerek Yoktur

 80. İşe İade Davasına İlişkin Kararlar İlamlı Takibe Konulamaz

 81. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Kat Mülkiyetine Elverişli Yapı Bulunması

 82. Hatalı Tapu Sicili Nedeniyle Tazminat Davası Belirsiz Alacak Olarak Açılamaz

 83. Cevap Dilekçesi Vermeyen Eş Nafaka Talep Edemez

 84. ATK Raporları Arasındaki Çelişki ATK Genel Kurulu'nca Giderilir

 85. Mobbing İddiaları İçin Şüpheden Uzak Kesin Delil Aranmaz

 86. Eşinden Habersiz Kredi Çekmek Güven Sarsıcı Davranıştır

 87. Kısmi Dava İle Belirsiz Alacak Davası Ayrımı

 88. Tüketici, Cayma Hakkıyla İlgili Bilgilendirilmezse 14 Günlük Süreyle Bağlı Değildir

 89. Boşanma Davası İçin Yapılan Ses Kaydı Suç Teşkil Etmez

 90. Terk İhtarı Çekilmişse, İhtardan Önceki Kusurlu Davranışlar Affedilmiş Sayılır

 91. Murisin Maaşını Sahiplenme Mirası Reddetmeye Engel Değildir

 92. Bono Ve Çeke Aval Veren Kefil İçin Eşin Rızası Aranmaz

 93. İşçilik Alacaklarında İbranamenin Geçerlilik Koşulu

 94. Bencil, Cimri ve İlgisiz Olmak Boşanma Sebebidir

 95. Noterlerin Yaptığı İşlemlerde Kusursuz Sorumluluğu Vardır

 96. Birden Fazla Nitelikli Hal Halinde Ceza Tayini

 97. İşçinin İzni Olmadan Maaşının Azaltılması Fesih Sebebidir

 98. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Yargı Yeri

 99. Haksız Fiile Dayalı Kısmi Davalarda Zamanaşımı Başlangıç Süresi

 100. Muhdesatın Aidiyeti Davasında Hukuki Yarar Dava Sonuna Kadar Geçerli Olmalıdır

 101. Kötüniyet İddiası Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebilir

 102. Mirası Kabul Anlamına Gelen İşlemler

 103. Anlaşmalı Boşanmadan Feragat Edilmesi Olayların Affedilmesi Sonucunu Doğurmaz

 104. Bordroda Tahakkuk Edilmeme Durumunda Fazla Mesainin İspatı

 105. Asıl Borçluya Yapılan İcra Takibi Semeresiz Kalmadıkça Banka Kefilden Borcu İsteyemez

 106. Tenkis Davası Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir

 107. İşverenin Haklı Feshinde Savunma Alma ve Feshin Yazılı Olma Zorunluluğu Yoktur

 108. Şekil Eksikliğinin İleri Sürülmesi Hakkın Kötüye Kullanımıdır

 109. Hizmet Tespiti Davalarında Zamanaşımı

 110. Kiracı Anahtarı Teslim Ettiğini Yazılı Belge İle İspat Etmelidir

 111. Mirasçılar Taşınmazı Muvazaalı Devralan Kişiden Ecrimisil Talep Edebilir

 112. Kocanın Bağımsız Ev Konusunda Yeterli Çabayı Göstermemesi Boşanma Nedenidir

 113. Eşin Rızasını Almayan Banka Aile Konutunu İcra Yoluyla Devralamaz

 114. Davadan Geri Alınması İle Feragatin Farkları

 115. Belirsiz Alacak Davasında Islaha Karşı Zamanaşımı Definin Hukuki Sonucu Yoktur

 116. İşçinin Devamsızlık Halinden Dolayı Fesihte Dikkat Edilmesi Gerekenler

 117. Boşanma Davasındaki Tazminatlara Kesinleşmeden İtibaren Faiz İşletilmelidir

 118. Asgari Ücretin Altında Kalan Takiplerde Kişiye Hapis Cezası Verilemez

 119. Hükümde İşçilik Alacaklarının Net Veya Brüt Olduğu Belirtilmelidir

 120. Dava Dilekçesinde Yol ve Yemek Ücreti Belirtilmemişse Hesapta Dikkate Alınmaz

 121. Yenilenen Kira Sözleşmesi İle Verilen Aynı Tarihli Taahhütname Geçerlidir

 122. Evin Anahtarını Ailesine Vererek Konutun Bağımsızlığını İhlal Eden Eş Kusurludur

 123. Tanık Deliline Dilekçesinde Dayanmayan Taraf HMK 243 Uyarınca Tanık Dinletemez

 124. TMK 1007'ye Dayalı Tazminat Davaları Belirsiz Alacak Davası Şekilde Açılabilir

 125. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

 126. İşe Başlama Davetinin İşçiye Yapılması Gerekir

 127. Keşiften İtibaren İki Yıl İçinde İhale Gerçekleşmelidir

 128. Satışı Vaat Edilen Taşınmaz Teslim Edilmişse On Yıllık Süreden Bahsedilmez

 129. Kayıt Düzeltimi Davasında Öncelikle Tapu Müdürlüğü'ne Başvuru Zorunluluğu Yoktur

 130. Tahliye Taahhüdünün İmzalatıldığı Zamana İlişkin İddia Kiracı Tarafça İspat Edilmelidir

 131. Kiracının Kusuruyla Apartmana Verdiği Zarardan Malik ile Kiracı Müteselsil Sorumludur

 132. Kira Tespit Davasında Talep Bölünemez

 133. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Zamanaşımı Veya Hak Düşürücü Süre Yoktur

 134. Tanıklar Dinlenmeden Tanık Sayısı Sınırlandırılamaz

 135. Kısa Karar Kararın Gerekçelerini Taşımıyorsa Tefhimden Söz Edilemez

 136. Tahliye Davasının Mutlaka Kiralayan Tarafından Açılması Gerekir

 137. Yeni Malik Eski Malik Döneminde Kiracıdan Alınan Taahhüt İle Tahliye İsteyebilir

 138. İtirazın İptali Davalarında Kısmi Islah Mümkündür

 139. TBK 347 Maddesine Göre 10 Yıl Uzama Süresi Hesabı

 140. Vekil Hesap Vermeden Vekalet İlişkisinden Kaynaklı Zamanaşımı İşlemez

 141. Davacının Taşınmazdaki Küçük Bir Bölümü Kullanılması Durumu/El Atmanın Önlenmesi

 142. Fesih Bildiriminde Sebep Belirtilmemesi Feshin Geçersizliğini Gösterir

 143. Husumetli Tanık Beyanları Başka Delillerle Desteklenmedikçe Hükme Esas Alınamaz

 144. Kira Tespit Davası Açılması Tahliyedeki İhtiyaç İddiasının Samimi Olmadığını Göstermez

 145. Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu

 146. Kiraya Veren Kira İlişkisinin Varlığını; Kiracı İse Kira Bedelini Ödediğini İspatla Yükümlüdür

 147. İşe İade Sonrası Açılacak Fark Alacak Davası Belirsiz Alacak Davası Olarak İkame Edilebilir

 148. Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Zorunlu Dava Arkadaşlığı Ve İstisnası

 149. Tahliye Taahhütnamesine Tarihin Sonradan Yazıldığı İddiası Belge İle Kanıtlanmalıdır

 150. Sözleşmede Kira Artış Oranı Belli Olmayıp Yalnızca Artırılacağına Dair İrade Bulunması

 151. İşe İade Davalarında Grup Şirketleri Açısından 30 İşçi Kıstası

 152. Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranan Ve Evi Terk Eden Eş Ağır Kusurludur

 153. Bir Davada Yapılan Mahkeme İçi İkrar Başka Bir Davada Kesin Delil Teşkil Eder