Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Kadına Özgü Olmayan Ziynet Eşyaların Mahiyeti
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Cirantalara Takip İçin Bonoyu Düzenleyene Protesto Çekilmelidir
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Fazla Mesai ve UBGT Alacağı Belirsiz Alacak Davasına Konu Olabilir

T.C YARGITAY 

22. Hukuk Dairesi 

Esas: 2016/26416 

Karar: 2020/197

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davacı vekilince duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14/01/2020 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Yapılan tebligata rağmen duruşma günü taraflar adına kemse gelmediğinden hükmün evrak üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı vekili,davacının 20/04/1987 tarihinden 24/04/2012 tarihine kadar davalı yanında işçi kadrosunda çalıştığını,çalışma süresince 08.00-03.00 saatleri arasında mesai yaptığını, fazla çalışma ücretlerinin kendisine ödenmediği, yine bu süre zarfına denk gelen hafta sonu çalışma ve genel tatil günleri çalışma ücretinin de ödenmediğini belirterek fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.Davalı vekili,davacının çalışma zarfında tüm hak ve alacaklarının kendisine eksiksiz olarak müvekkili tarafından ödendiğini, iddia edilen çalışma saatlerinin hayatın olağan akışına aykırı bir durum ifade ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece,yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının ulusal bayram genel tatil alacağının bulunup bulunmadığı noktasındadır.Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ulusal bayram genel tatil alacağının tanık beyanlarına göre bir gün çalışma bir gün dinlenme çalışma şekline göre belirleneceği belirtilerek hesaplama yapılmıştır.Dosya içerisinde davacının çalışma günlerini gösterir kayıtlar sunulu olduğu görülmüştür. Davacının çalışmasının kayıt altına alındığı dönemler için mahkemece bu kayıtlara itibar edilerek hesaplama yapılmalıdır. Zira ulusal bayram genel tatil ücretinin ispatında, yazılı delilin bulunduğu durumda tanık delili ile sonuca gidilemez.Bu itibarla anılan talep yönünden yapılacak iş sunulan kayıtlara göre davacının ulusal bayram genel tatil ücret alacağının bulunup bulunmadığının tespiti ile varsa talep hesaplanarak indirim yapılmaksızın mahkemece hüküm altına alınmasıdır.

 3-Taraflar arasındaki diğer uyuşmazlık ıslaha karşı zamanaşımı definin dikkate alınıp alınmayacağı noktasındadır.Somut olayda; Mahkemece,gerekçede davanın belirsiz alacak davası olarak ikame edildiği nazara alınarak davalının zamanaşımı itirazının reddine karar verildiği belirtilmesine rağmen bilirkişi raporunda takdire göre ıslaha karşı zamanaşımı defi dikkate alınarak belirlenen fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının hüküm altına alınması hatalıdır.Davacının davasını belirsiz alacak davası türünde açtığı ve Mahkemece davanın belirsiz alacak davası olarak sonuçlandırıldığı tartışmasızdır.Fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücret alacağının belirsiz alacak davasına konu edilebilmesi mümkündür.Belirsiz alacak davasında zamanaşımı süresi dava açılmakla kesildiğinden, ıslaha karşı zamanaşımı savunmasının dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Mahkemece, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının belirsiz alacak olarak talep edildiği dikkate alınarak ıslaha karşı zamanaşımı savunması dikkate alınmadan bu alacakların hüküm altına alınması  gerekli iken zamanaşımı define göre hesaplanan miktarlar üzerinden hükmedilmesi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 14.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.