Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

İşe İade Davasına İlişkin Kararlar İlamlı Takibe Konulamaz

T.C. YARGITAY 

8. Hukuk Dairesi 

Esas: 2014/15698 

Karar: 2015/22017 

Karar Tarihi: 08.12.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki  davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığı takibe konu Niğde İş Mahkemesi ilamının feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının  kanuni sürede başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde 5 aylık brüt ücreti tutarında tazminat belirlenmesine  ilişkin olduğu borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; alacaklının  süresi içinde işe alınması amacıyla başvurmadığı, bu nedenle tazminata hak kazanamayacağından bahisle takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, Mahkemece davalı alacaklının süresinde  borçlu şirkete başvurmadığı bu nedenle tazminat hakkını kaybettiği gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği, hükmün alacaklı vekili tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, takip dayanağı ilamın eda hükmü içermediğinden takip yapılamayacağı gerekçesiyle   şikayetin  kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi yerine İş Kanunu'nun 21.maddesindeki koşulların oluşup oluşmadığı değerlendirilerek yazılı gerekçeyle takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz ise de, sonuçta şikayetin kabulü ile takibin iptaline  karar  verildiğinden,  sonucu itibariyle doğru kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle  İİK'nun 366 ve 6100  sayılı  HMK'nun  Geçici 3. maddesi yollamasıyla  1086  sayılı HUMK' nun 438. maddesi son bendi uyarınca gerekçesinin düzeltilerek onanmasına,  taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince  Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın peşin harca mahsubu ile kalan 2,50 TL'nin temyiz eden davacıdan alınmasına 08.12.2015  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.