Emsal Yargı Kararları

 1. Ticari İlişki Olmadan Alınan Çek Kambiyo Vasfını Yitirir

 2. Ön İnceleme Duruşmasından Önce İki Ayrı Tanık Listesi Verilebilir

 3. 2. El Araç Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

 4. 2b Arazilerin Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi

 5. Ara Karar Niteliğindeki Tedbir Nafakası İlamlı Takibe Konulamaz

 6. Beyaz Yaka Konumunda Çalışan Personelin Fazla Mesai Alacağı

 7. Önalım Davasında Depo Edilecek Olan Bedel İçin Açık Muvafakat İle Teminat Mektubu Sunulabilir

 8. Murisin Sağlığında Yapmış Olduğu Paylaştırmaların Muvazaa Nedenli Tapu İptali ve Tescil Davalarına Etkisi

 9. Dava Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılmış Olsa Bile Davalının Davayı Kabul Etmesi Halinde Davanın Reddine Karar Verilemez

 10. Sanığın Aracının Aranmasına Rıza Göstermesi Durumunda Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanmalıdır

 11. Evlilik Ölümle Sonuçlansa Bile Aile Konutu Koruması Devam Eder

 12. Fazla Mesai ve UBGT Alacağı Belirsiz Alacak Davasına Konu Olabilir

 13. Hamilin Cirantalar Hakkında Takip Yapabilmesi İçin Bonoyu Düzenleyene Ödememe Protestosu Göndermesi Zorunludur

 14. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Hukuki ve Fiili El Atmanın Aynı Anda Bulunması Durumunda Adli Yargı Yeri Görevlidir

 15. İş Sözleşmesinin Kıdem Tazminatını Gerektirmeyecek Şekilde Sona Erdiğinin İspatı İşverene Aittir

 16. Birden Fazla Nitelikli Halin Aynı Olayda Birleşmesi Halinde Bu Durum Temel Cezayı Tayininde Değerlendirilir

 17. Trafik Kazası Tespit Tutanağının İptali Davasında Adli Yargı Yeri Görevlidir

 18. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Yazılı Delille İspatlanmalıdır

 19. Kamulaştırma Şerhinin Silinmesi Talebinde Görevli Mahkeme

 20. Ecrimisil Davalarında İntifadan Men Koşulunun İstisnaları

 21. Tasarrufun İptali Davasının Sıra Cetveline Etkisi

 22. Süresinde Verilmeyen Cevap Dilekçesinin Hükmü

 23. Taşınmazların Yağma Suçuna Konu Olma Şartları

 24. Yıllık İznin Kullandırıldığını İşveren İspat Etmelidir

 25. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlamaz

 26. Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuğa Gidilmesi Zorunlu Değildir

 27. Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçen Kadın Kocasını Affetmiş Sayılmaz

 28. Sürücünün Salt Alkollü Olması Sigorta Şirketine Rücu Hakkı Vermez