Mirasçı Olmayan Kişilere Karşı Pay Oranında Açılabilecek Davalar

Emsal Yargı Kararları
T.C. YARGITAY 
1. Hukuk Dairesi 
Esas: 2018/5233 
Karar: 2021/402 
Karar Tarihi: 26.01.2021
 
Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, davalı vekilinin istinafı üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince, temlikin ölüm ile son bulan bir vekaletname ile yapıldığı, eldeki davada yolsuz tescile dayanıldığı, ancak davacıların miras payı oranında dava açtıkları, dava dışı mirasçı bulunduğu, elbirliği mülkiyetine konu taşınmaz hakkında miras payı oranında iptal ve tescil davası açılamayacağı, terditli istek olan tenkisin de dinlenmeyeceği gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, 6100 sayılı HMK'nin 353/1.b.2 maddesi gereğince hükmün ortadan kaldırılmasına, davacı ... yönünden iptal-tescil isteminin usulden, tenkis isteminin ise esastan reddine, diğer davacılar ... ve ... yönünden davanın feragat nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karar davacı ... vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 26.01.2021 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar vekili Avukat ... geldi, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen davalı ... vekili Avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR
 
Dava, yolsuz tescil ( geçersiz vekaletnameye dayalı ) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, mümkün olmazsa tenkis isteğine ilişkindir.
 
Davacılar, mirasbırakanları ...'e ait 7471 parsel sayılı taşınmazın 877/1000 payının davalı oğlu ... tarafından murisin daha önce verdiği vekaletname kullanılmak suretiyle mirasbırakanın ölümünden üç gün sonra muvazaalı olarak üzerine geçirildiğini, yapılan işlemin kendilerinden mal kaçırma amacı taşıdığını, miras haklarının çiğnendiğini ileri sürerek, davalı adına olan tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline, mümkün olmazsa tenkisine karar verilmesini istemişlerdir.
 
Davacı asiller ... ve ..., kimlik tespitlerinin yapıldığı 27.04.2018 havale tarihli ortak dilekçeleri ile, davadan feragat ettiklerini bildirmişlerdir.
 
Davalı, dava konusu taşınmazın öncesinde kendisine ait olduğunu, çalışıp kazandığı para ile satın alındığını, ancak o dönemdeki örf ve adet gereğince mirasbırakan babası adına tescil edildiğini, ölmeden önce mirasbırakanın tanıklar huzurunda bu hususu beyan ettiğini, taşınmazın gerçek sahibine döndüğünü beyan ederek, davanın reddini savunmuştur.
 
Mahkemece, temlikin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı yapıldığının kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, davalı vekilinin istinafı üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince, temlikin ölüm ile son bulan bir vekaletname ile yapıldığı, eldeki davada yolsuz tescile dayanıldığı, ancak davacıların miras payı oranında dava açtıkları, dava dışı mirasçı bulunduğu, elbirliği mülkiyetine konu taşınmaz hakkında miras payı oranında iptal ve tescil davası açılamayacağı, terditli istek olan tenkisin de dinlenmeyeceği gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, 6100 sayılı HMK'nin 353/1.b.2 maddesi gereğince hükmün ortadan kaldırılmasına, davacı ... yönünden iptal-tescil isteminin usulden, tenkis isteminin ise esastan reddine, diğer davacılar ... ve ... yönünden davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.
 
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, mirasbırakan ...'ün 30.09.1997 tarihinde ölümü ile geriye mirasçı olarak davacı eşi ... ve davacı çocukları ... ve ... ile davalı çocuğu ... ve dava dışı çocuğu ...'u bıraktığı, mirasbırakana vekaleten oğlu ...'ün dava konusu 7471 sayılı parseldeki (455,07 m2'lik arsa niteliğinde ) kat irtifaklı 14 adet bölüme isabet eden toplam 931/1000 payı 03.10.1997 tarih ve 9116 yevmiye no'lu akitle davalı ...'e satış göstererek temlik ettiği, temlik sırasında mirasbırakanın verdiği ... 22. Noterliği'nin 05.09.1997 tarih ve 37045 yevmiye no'lu vekaletnamenin kullanıldığı anlaşılmıştır.
 
Hemen belirtilmelidir ki, yolsuz tescil iddiasıyla üçüncü kişiler aleyhinde açılan tapu iptali ve tescil davalarında, terekeyi temsil eden tüm mirasçıların bir arada hareket etmek suretiyle davayı birlikte açmaları, ayrıca mirasçılardan birisinin terekeye iade şeklinde dava açması halinde de tüm mirasçıların davada muvafakatlarının sağlanması, aksi takdirde terekenin atanacak temsilci marifetiyle davada temsil edilmesi ve yürütülmesi gerekmektedir (TMK'nın 640. maddesi). Ne var ki, bu kuralın mirasçılar arasında paylı mülkiyet hükümleri geçerli olduğundan, bir mirasçının diğer bir mirasçı aleyhine açtığı davalarda uygulama yeri bulunmadığı kuşkusuzdur.
 
Somut olaya gelince; tarafların, mirasbırakanın mirasçıları oldukları, aralarında paylı mülkiyet hükümlerinin geçerli olduğu, eldeki davada davaya devam eden davacı ...'in miras payına hasren kardeşi olan davalı ...'e yönelik dava açma hakkı bulunduğu, taraf teşkili açısından davacı ...'in aktif dava ehliyetinin bulunduğu anlaşılmıştır.
 
Hal böyle olunca, işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile ilk istek olan tapu iptal ve tescilin usul yönünden reddine karar verilmesi doğru değildir.
 
Sonuç: Davacı ... vekilinin yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 371/1-a maddesi uyarınca ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi kararının BOZULMASINA, HMK'nun 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 24.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz eden davacı ... vekili için 3.050.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilen davalıdan alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 26.01.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.