Rapor Süresi İçinde Yapılan Fesih Hukuki Sonuç Doğurmaz

Emsal Yargı Kararları
T.C. YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu 
Esas: 1990/9-322 
Karar: 1990/467 
Karar Tarihi: 10.10.1990
 
Dava: Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 2. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 4.12.1989 gün ve 1989/450 E. 829 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 20.03.1990 gün ve 1990/3148 sayılı ilamı: (...Davalı işveren hizmet aktinin feshi iradesini davacının raporlu olduğu süre içinde açıklamıştır. Rapor süresi içinde fesih hukuki sonuçlarını doğurmaz, ancak rapor süresinin bitiminde fesih gerçekleşmiş olur. Bu itibarla davacı fesihden sonra geçen 8 günlük süreye ait kıdem tazminatı farkını isteyebilir..) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
 
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
 
Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına,. dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 
 
Sonuç:  Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 10.10.1990 gününde oybirliği ile karar verildi.