Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Sair Delillere Dayanılması Tanık Dinlenebileceği Anlamına Gelmez

T.C. YARGITAY

9. Hukuk Dairesi 

Esas: 2017/15468 

Karar: 2020/4844 

Karar Tarihi: 03.06.2020

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı vekili, davacının 05/05/2010-31/12/2014 tarihleri arasında davalı sigorta şirketinde sigorta satış personeli olarak çalıştığını, çalıştığı süre boyunca fazla mesai, ulusal bayram, genel tatil ücreti ile yıllık izin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğini, iddia ederek kıdem tazminatı ile fazla mesai, yıllık izin ve ulusal bayram, genel tatil ücretlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı vekili, davacının 26/12/2014 tarihinde izne ayrıldığını, 31/12/2014 tarihinde davalı şirkette çalışan akrabasını arayarak başka bir sigorta şirketinde işe başladığını ve bu yüzden işten ayrıldığını söylediğini, bu nedenle davacının kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, iddia olunan diğer işçilik alacaklarının da davacıya ödendiğini, savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece davanın kısmen kabulüne   karar verilmiştir. 

D) Temyiz

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçi ödenmeyen bir kısım işçilik alacakları sebebi ile iş sözleşmesini 4857 sayılı kanunun 24/II-e maddesine göre haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteminde bulunmuş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir. 

Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmamış, ancak ön inceleme aşamasında tanık listesi verilmiş ve davalı vekili tanık dinletilmesine muvafakat etmediklerini açıklamıştır. Dava dilekçesinde "sair delillere" dayanılması tanık dinletilebileceği anlamına gelmez. Bu nedenle davacı tanık anlatımına göre davaya konu ulusal bayram genel tatil ücret alacağı ile fazla çalışma ücret alacağı hesabı hatalıdır. Davalı tanığı da dinlenmiş olup sözü edilen tanık beyanına göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ispatlanamamış olsa da haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşıldığı anlaşılmakla davalı tanığı beyanına göre gerekirse yeniden hesaplama yapılarak fazla çalışma ücreti belirlenmeli ve karineye dayalı makul indirim hususu düşünülerek istekle ilgili bir karar verilmelidir.   

F) Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı  nedenden dolayı bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine  03.06.2020  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.