Sigorta Primlerinin Eksik Gösterilmesi
Şubat 26, 2024
Siddetli-Gecimsizlik-Nedeniyle-Bosanma
Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma
Mart 2, 2024

Sigorta Yapmayan İşverene Dava

Eğer bir işçi, üzerine düşen işi yapmasına rağmen işveren tarafından sigortası yapılmamışsa, eksik sigorta primi yatırılmışsa ya da çalışma süreleri doğru olarak bildirilmemişse, işçi bu durumları düzeltmek için Hizmet Tespiti davası açabilir. Bu dava, işverene karşı yürütülür ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’na da bilgi verilir. Bu işlemin yasal dayanağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin 9. fıkrasıdır. Kanun, eğer bir işçi için aylık prim ve hizmet belgesi eksik ya da hiç verilmemişse, bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından saptanması halinde gerekli ödemelerin yapılacağını belirtir.

Böyle bir durumda, işçi isterse hizmet tespiti davası açabilir. Ancak bu davanın açılabilmesi için bazı önkoşullar vardır: Bir hizmet sözleşmesinin var olması, işçinin işini tam olarak yapmış olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçinin sigortasız çalıştırıldığı veya primlerinin eksik yatırıldığının henüz tespit edilmemiş olması gerekir. İşçi, işten ayrıldıktan sonra beş yıl içinde bu davayı açmalıdır. Bu süre yasal olarak dikkate alınır ve dava, İş Mahkemelerinde görülür. Davayı açabileceğiniz yer, ya işverenin ikamet ettiği yer mahkemesi ya da işin yapıldığı yer mahkemesidir. Hizmet tespiti davaları, sigorta ile ilgili oldukları için arabuluculuk prosedürüne tabi tutulmazlar.

Bu süreçte, Sakarya’da faaliyet gösteren ve bu alanda uzmanlaşmış Avukat Hakan Kılıç gibi bir hukuk profesyoneli ile çalışmak, işlemlerin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Avukat Kılıç, sigortasız çalıştırma ve eksik sigorta primi yatırma gibi konularda işçilere gereken hukuki desteği sağlayarak, haklarının korunmasına yardımcı olur.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIĞIMI NASIL İSPAT EDERİM ?

Sakarya’da sigortasız çalışma durumunu kanıtlama yolları üzerine derinlemesine bir bakış atalım. Birçok kişi, geçmişte sigortasız olarak çalıştırıldığı dönemlerin tanınmasını ve bu sürelerin resmi olarak kaydedilmesini sağlamak istiyor. Bu sürecin başarıyla yönetilmesi için çeşitli stratejiler mevcut. En etkili yöntemlerden biri, hizmet tespit davası açmaktır. Bu tür bir dava, özellikle Avukat Hakan Kılıç gibi deneyimli bir hukukçu tarafından yönetildiğinde, çalışanların geçmişteki sigortasız çalışma sürelerini ispatlama şansını artırır.

Sigortasız çalışma iddialarını desteklemek için sıklıkla başvurulan bir diğer yöntem de tanıklık yapmaktır. Bu kapsamda, aynı dönemde benzer şartlar altında çalışmış olan diğer çalışanlar, durumu doğrulayabilecek tanıklar olarak sunulabilir.

Bunun yanı sıra, çalışılan iş yerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne ya da ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne şikayet dilekçesi iletmek ya da ALO 170 hattını kullanarak durumu bildirmek de geçerli bir yöntemdir. Bu şekilde yapılan şikayetler, çalışanın işten ayrıldığı dönemde gerçekleşen çalışmalarını kanıtlayabilmesi için önemli bir fırsat sunar. Belirtilen dönemlerin ispatlanabilmesi ve bu ispatların SGK tarafından kabul edilebilir deliller arasında yer alması gerekmektedir.

Her iki yol da, sigortasız çalıştırıldığınız dönemlerin resmi olarak tanınmasını sağlama konusunda önemli adımlardır. Özellikle Sakarya gibi bölgelerde bu tür durumlarla karşılaşan bireyler, Avukat Hakan Kılıç gibi konusunda uzman hukukçuların rehberliğinde, haklarını arama sürecinde önemli bir avantaja sahip olabilirler. Bu süreç, detaylı bir şekilde yönetildiğinde, çalışanların geçmişteki emeklerinin tanınması yolunda büyük bir adım olabilir.

ESKİ İŞYERİM SİGORTAMI YATIRMAMIŞ NE YAPMAM GEREKİR ?

Eğer eski çalıştığınız yerde sigorta primlerinizin düzgün bir şekilde yatırılmadığını fark ederseniz, bu durum karşısında izleyebileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle, bu gibi durumlar ne yazık ki sıkça karşılaşılan problemler arasında yer alır ve bazen çalışanlar, emeklilik planları yaparken bu gerçeği acı bir şekilde öğrenirler. Bu tür bir durumla karşılaştığınızda, atabileceğiniz adımlardan biri, hizmet tespiti davası açmaktır. Bu dava, çalışma geçmişinizin resmi kayıtlara doğru bir şekilde işlenmesini sağlamak için bir yol sunar.

Bir diğer seçenek ise, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne ya da ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine bir şikayet dilekçesi sunmaktır. Bu yöntem, sigorta primlerinizin yatırılmadığına dair durumu resmi makamlara bildirmenizi sağlar. Ancak, hizmet tespiti davası açmayı düşünüyorsanız, işten ayrıldığınız tarihten itibaren beş yıl içinde harekete geçmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Bu süre zarfında dava açmazsanız, haklarınızı arama şansınızı kaybedebilirsiniz.

Bu iki yöntem, eski işvereninizin sigorta primlerinizi eksik yatırdığı veya hiç yatırmadığı durumlarla başa çıkmak için önemli adımlar sunar. Her iki seçenek de, çalışma geçmişinizin doğru bir şekilde kaydedilmesi ve hakkınız olan emeklilik faydalarını alabilmeniz için gerekli yollardır. Bu süreçler, durumunuzun adil bir şekilde ele alınmasını sağlayarak, emeklilik planlarınızın güvence altına alınmasına yardımcı olabilir.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI 2024 

Madde 8: Sigortalı bildirimi ve tescili 

İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;”

Madde 102: Kurumca verilecek idarî para cezaları

“Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; 

a) 1) 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 

2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

3) İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde bu bendin 2 numaralı alt bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.”

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞİKAYETİ NEREYE YAPILIR ?

Bir çalışanın sigortasız çalıştırıldığının fark edilmesi halinde, bu durumu ilgili makamlara bildirmek için birkaç yol bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170 hattını arayarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden veya çalışanın faaliyet gösterdiği il ve ilçenin sosyal güvenlik kurumlarına başvurarak şikayette bulunabilirsiniz. Bu tür bir şikayet, herhangi bir kişi tarafından yapılabilecek kadar geniş bir erişime sahiptir. Bu prosedür, sigortasız çalıştırma gibi haksız iş uygulamalarına karşı mücadelede önemli bir adımdır ve bireylerin haklarını koruma konusunda etkili bir yol sunar. Herkesin bu bilgiye erişimi olduğu için, mağdur edilen çalışanların durumlarını yetkililere bildirmeleri ve gerekli desteği almaları daha kolay bir hale gelir.

SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİ NE KADAR TAZMİNAT ALIR ?

Sigortasız çalıştırılan bir personelin kıdem tazminatı alma durumu sıkça sorulan bir meseledir. Bu konuda önemli olan nokta, personelin iş yerinde minimum bir yıl süreyle görev yapmış olması ve işten ayrılırken kıdem tazminatı almaya uygun bir şekilde işten ayrılmış ya da çıkarılmış olmasıdır. Özetle, bir çalışanın kıdem tazminatı elde edebilmesi için sigorta ile çalışmış olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışanın, sigortasız geçen çalışma dönemlerini kanıtlayabilmesi, kıdem tazminatı alabilmesi için gereken koşullardan biridir. Bu, çalışanların haklarını korumaya yönelik önemli bir ayrıntı olarak öne çıkar ve sigortasız çalışma dönemleri dahi olsa, haklarını arayabilmeleri için bir yol sunar.

Bu gibi durumlarda Sakarya avukatlarından Avukat Hakan Kılıç olarak; devreye giriyoruz ve kiracılara hukuki yardım sunuyoruz.