Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Ön İnceleme Duruşmasından Önce İki Ayrı Tanık Listesi Verilebilir
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Önalım Davasında Depo Edilecek Olan Bedel İçin Teminat Mektubu Sunulabilir
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

2b Arazilerin Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi

T.C. YARGITAY

16. Hukuk Dairesi 

Esas: 2017/3807 

Karar: 2017/6762 

Karar Tarihi: 23.10.2017

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü: 

Kullanım kadastrosu sırasında … Köyü çalışma alanında bulunan 1793 parsel sayılı 1.000,67 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, … tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca … sınırları dışına çıkarıldığı ve taşınmazın davalı … oğlu … kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak tarla vasfıyla … adına tespit ve tescil edilmiş, bilahare 6292 sayılı Yasa kapsamında …’e satılarak adına tescil edilmiştir. Davacı …, irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedenine dayanarak tapu iptali ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne, dava konusu 1793 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı … adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava konusu 1793 parsel sayılı taşınmaz, kullanım kadastrosu sırasında 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca … sınırları dışına çıkarıldığı ve davalı …’ün fiili kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak … adına tespit ve tescil edilmiş, bilahare şerh sahibi olan …’e dava tarihinden önce, 21.08.2013 tarihinde 6292 sayılı Yasa kapsamında satılmıştır. Davacı …, taşınmazın öncesinde babası …’ye ait olup babası tarafından kullanıldığını, …’nin vefatı sonrasında taşınmazı kendisinin kullanmaya devam ettiğini, davalının lehine kullanım şerhi verilmesinin, davalının kötü niyetinden kaynaklandığını iddia ederek tapu iptali ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece; davacının iddiasının yerinde olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. İddia ve savunmanın içeriğine göre dava; fiili kullanıcı olmadığı halde Hazineden satın alma suretiyle taşınmaza malik olan davalıya ait tapu kaydının iptali istemine, başka bir ifade ile yolsuz tescil iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Ne var ki, taşınmaz, … tarafından tapuda adına zilyetlik şerhi olan şahsa satıldığına göre, tapu kaydının oluşumunda bir yolsuzluk bulunmamaktadır. Taşınmazın tapuya tescil işlemi usulüne uygun olduğuna göre, Mahkemece, kullanım kadastrosu kesinleşerek tapuya tescil edilen taşınmaza ilişkin bu davanın dinlenme olanağının bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine, 23.10.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.