Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Yenilenen Kira Sözleşmesi İle Verilen Aynı Tarihli Taahhütname Geçerlidir
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
TMK 1007’ye Dayalı Tazminat Davaları Belirsiz Alacak Davası Şekilde Açılabilir
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Evin Anahtarını Ailesine Vererek Konutun Bağımsızlığını İhlal Eden Eş Kusurludur

T.C. YARGITAY 

2. Hukuk Dairesi 

Esas: 2020/2101 

Karar: 2020/3085 

Karar Tarihi: 17.06.2020

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi, erkeğin kabul edilen davası ve reddedilen tazminatlar yönünden, davalı-karşı davacı erkek tarafından ise; kusur belirlemesi, kadının kabul edilen davası ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının  reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 267.80’er TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI 

Mahkemece davalı-karşı davacı erkeğe kusur olarak yüklenen “Evin anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal ettiği” vakıasından sonra davacı-karşı davalı kadının evi terk edip, sonra evine dönmesi nedeni ile erkeğin bu kusurunu davacı-karşı davalı kadının affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki davalı-karşı davacı erkeğin evin anahtarını babasından geri aldığı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Bu vakıa erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceğinden davalı-karşı davacı erkek kusursuz hale gelecektir. Bu nedenle kararın bozulması gerekir.

Sayın çoğunluğun onama kararına yukarıda açıkladığım nedenlerle katılamıyorum.