Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Muris muvazaasına konu taşınmazlarla ilgili davalar birlikte görülmelidir
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
SİR Raporunun Aksi Yönünde Velayet Kararı Verilebilir
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Haksız Tahrik Uygulamasının Tazminat Davasına Etkisi

T.C. YARGITAY 

4. Hukuk Dairesi 

Esas: 2012/5199 

Karar: 2013/4685 

Karar Tarihi: 14.03.2013

Dava: Davacı G.S. vd. vekili tarafından, davalı M.H.G. aleyhine 09/05/2011 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/02/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vasisi tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü: 

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 

2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; 

Dava haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. 

Mahkemece; istemin kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

Ceza davası sonucu verilen kararda, davalı lehine 1/4 oranında tahrik indirimi yapılmıştır. Bu durum maddi tazminat hesaplamasında dikkate alınmamış ve davacının maddi tazminat talebi aynen kabul edilmiştir. Maddi tazminat isteminden haksız tahrik indirimi yapılması gerekirken yapılmamış olması nedeniyle yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir. 

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, davalının öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 14.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.