Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
İnanç Sözleşmeleri Ancak Yazılı Delille İspatlanabilir
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Süresinde Verilmeyen Cevap Dilekçesinin Islahı İle Zamanaşımı İleri Sürülemez
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

İcranın İadesi İçin Bozmadan Sonraki Hükmün Kesinleşmesi Zorunludur

T.C. YARGITAY 

12. Hukuk Dairesi 

Esas: 2020/7462 

Karar: 2020/10014 

Karar Tarihi: 19.11.2020

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki  borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu, İş Mahkemesi ilamına dayalı takibe konu alacağın icra dosyasına yatırıldığını, daha sonra dayanak ilamın Yargıtay’ca bozulmasından sonra verilen davanın açılmamış sayılmasına dair  kararın kesinleştiğini, ödenen  bedelin iadesi talebinin icra müdürlüğünce; Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin bozma kararından sonra yerel mahkemenin vermiş olduğu açılmamış sayılma kararının  sadece sınırlı tutulan yol ve yemek ücreti ile ilgili olup; ilamın tamamı ile ilgili olmadığı gerekçesiyle talebin reddedildiğini belirterek müdürlük işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, hükmün, borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.

İİK’nun 40. maddesi gereğince bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durdurur. Anılan maddenin 2. fıkrasına göre ise, bir ilam hükmü icra edildikten sonra nakzedilip de, aleyhinde icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat’i bir ilamla tahakkuk  ederse; ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur. Bu haliyle, borçlunun icranın iadesini isteyebilmesi için İİK’nun 40/2. maddesi gereğince bozmadan sonra verilecek hükmün kesinleşmesi zorunludur.

6100 sayılı HMK’nun 150/1 maddesinde; “Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir”, aynı Kanunun 320/4. maddesinde ise; “Basit yargılama usulüne tâbi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır. Dolayısıyla dava tüm sonuçları ile ortadan kalkar. 

Somut olayda; takip dayanağı  … İş Mahkemesinin 03/01/2009 tarih, 2008/392 Esas, 2009/1086 karar sayılı kararının Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 05/03/2012 tarih, 2009/45783 Esas, 2012/6999 Karar sayılı ilamı ile bozulduğu, … İş Mahkemesinin 2012/356 esas sayılı dosyası ile yeni kayıt aldığı, 20/12/2012 tarih ve 2012/356 esas 2012/1214 karar sayılı kararı ile davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, bu kararın 22/07/2013 tarihinde kesinleştiği, borçlunun buna istinaden İİK 40/2 hükmü gereğince ilamın ortadan kalkması sebebiyle yatırılan paranın iadesi talebinin İcra Müdürlüğünce 29/11/2013  tarihinde reddedildiği anlaşılmaktadır

Bu durumda mahkemece, şikayetin kabulü ile dayanak ilamın ortadan kalkması nedeniyle paranın iadesine  karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,  19/11/2020  tarihinde oybirliği ile karar verildi.