Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Kayıt Düzeltimi Davasında Öncelikle Tapu Müdürlüğü’ne Başvuru Zorunluluğu Yoktur
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Zamanaşımı Veya Hak Düşürücü Süre Yoktur
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Kiracının Kusuruyla Apartmana Verdiği Zarardan Malik ile Kiracı Müteselsil Sorumludur

T.C. YARGITAY 

18. Hukuk Dairesi 

Esas: 2015/13111 

Karar: 2016/11519 

Karar Tarihi: 20.10.2016

Davacı vekilleri dava dilekçesinde; davalıya ait bağımsız bölümde, davalının kiracısının sebebiyet verdiği yangın nedeniyle apartmanda oluşan zararların tazminini istemiş, mahkemece, Kat Mülkiyeti  Kanununun 19/son maddesi gereğince kat malikinin apartmanda oluşan  hasarlardan sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması gerektiği, oysa  yangının kiracının kusurundan kaynaklandığı, kat malikinin meydana gelen zarardan kusurunun olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile tespit dosyası, yangın raporu ve mahkemece yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen  bilirkişi raporları içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümde kiracının kusuru ile çıkan yangın nedeniyle apartmanda bir kısım hasarın oluştuğu anlaşılmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19/son maddesine göre her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. Aynı Yasanın  18. maddesinin 2. fıkrasına göre de bu kanunla  kat maliklerinin  borçlarına dair olan hükümler bağımsız bölümlerdeki  kiracılara  ve oturma (sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi  bir sebeple devamlı olarak  faydalananlara da uygulanır. Bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. Yasanın 4. bölümünde yer alan 18, 26. maddeler kat  maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin borçlarına ilişkin hükümlerdir. Yasanın 18/2. maddesi delaleti ile 19/son maddede kat maliklerine verilen zararlardan hem kat maliki ve hem de 18/2. maddede sayılan kiracı vs. ilgililer müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar. Birisinin kusurlu olması diğeri için yeterlidir. Mahkemece, Yasanın bu hükümleri göz önünde tutularak öncelikle dava konusu apartmanda yangın nedeniyle hangi hasarların oluştuğu bu işlerden anlayan uzman bilirkişi marifetiyle araştırılıp tüm deliller toplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hukuki olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince bozulmasına, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 20.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.