Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
İşçilik Alacaklarında İbranamenin Geçerlilik Koşulu
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Bono Ve Çeke Aval Veren Kefil İçin Eşin Rızası Aranmaz
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Murisin Maaşını Sahiplenme Mirası Reddetmeye Engel Değildir

T.C. YARGITAY 

12. Hukuk Dairesi 

Esas: 2005/23073 

Karar: 2005/26042 

Karar Tarihi: 26.12.2005

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

Karar: Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri TMK’nun 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaşı terekesine dahil değildir. 

Bu nedenlerle mahkemenin aksine görüşü yerinde değildir. O halde, borçluların murisin ölümünden itibaren 3 aylık süre geçmediğinden bahisle ve mirasını da reddedeceklerini de öne sürerek alacaklı tarafından murisin borcundan dolayı haklarında yapılan takibin iptaline yönelik şikayetlerinin de incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir. 

Sonuç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 26.12.2005 gününde  oybirliği ile  karar verildi.