Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Tahliye Taahhütnamesine Tarihin Sonradan Yazıldığı İddiası Belge İle Kanıtlanmalıdır
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
İşe İade Davalarında Grup Şirketleri Açısından 30 İşçi Kıstası
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Sözleşmede Kira Artış Oranı Belli Olmayıp Yalnızca Artırılacağına Dair İrade Bulunması

T.C. YARGITAY 

3. Hukuk Dairesi 

Esas: 2017/8251 

Karar: 2019/5094 

Karar Tarihi: 29.05.2019

Davacı, taraflar arasında 06/09/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesi düzenlendiğini, davalının son ödediği 2.420,00 TL kira bedelinin emsal taşınmazlara göre düşük kaldığını belirterek 06/09/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık kira bedelinin 20.000,00 TL olarak tespitine karar verilmesi istemiştir. 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, 6098 sayılı kanunun 345. maddesi uyarınca davanın süresinde olmadığı, sonraki dönem için de talepte bulunulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 345.maddesinde “Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir ancak bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, Mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.” hükmüne yer verilmiştir. Kanun, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, TBK’nun 345. maddesi bu tarihten sonra açılacak kira bedelinin tespiti istemlerinde uygulanır. Yine 21.11.1966 gün ve 19/10 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, kira bedelinin arttırılması ile ilgili olarak gönderilen ihtarname veya aynı amaç için açılan davanın dilekçesinin tebliğ tarihi, tespit edilecek kira parasının geçerli olacağı dönemin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Olayımıza gelince; davada dayanılan ve hükme esas alınan 06.09.2005 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar 7. maddesinde; yıllık kira artışının % … oranında olacağı kararlaştırılmış ve oran belirtilmemiştir. Sözleşmede yıllık yapılacak artış oranı belli değil ise de, kira bedelinin artırılacağı hususunda tarafların iradesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin hüküm olması nedeniyle davacının 05.05.2015 tarihinde açtığı dava ile 06.09.2014 tarihinden itibaren kira bedelinin tespitini istemesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. O halde Mahkemece sözleşmede artış şartı olduğu gözetilerek istenen dönem kira bedelinin tespitine karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 29.05.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.