Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Zamanaşımı Veya Hak Düşürücü Süre Yoktur
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Tahliye Davasının Mutlaka Kiralayan Tarafından Açılması Gerekir
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Tanıklar Dinlenmeden Tanık Sayısı Sınırlandırılamaz

T.C. YARGITAY 

9. Hukuk Dairesi 

Esas: 2012/28422 

Karar: 2014/27484 

Karar Tarihi: 22.09.2014

Dava: Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücretiyle fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Z. N. K. Peltek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; müvekkilinin günde 2 saat fazla mesai yaptığını, defaten istemesine rağmen karşılığının ödenmediğini, bu nedenle Manavgat 2. Noterliği vasıtasıyla iş akdini haklı olarak feshettiğini, 25 günlük yıllık izin alacağı bulunduğunu iddia ederek, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece davanın kısmen kabulüyle yıllık izin ücreti ve fazla çalışma alacağının tahsiline, kıdem tazminatı talebinin reddine hükmedilmiştir.

D) Temyiz: Kararı taraflar avukatları temyiz etmiştir.

E) Gerekçe: Mahkemece 04/07/2011 tarihli oturumda davalı tanıkları açısından iki tanığın dinlenilmesine karar verilmiş ve bir sonraki oturumda da aynı ara karar sürdürülüp iki davalı tanığı dinlenerek sonuca gidilmiş ise de, mahkemenin bu işlemi hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğindedir.

1086 sayılı HUMK döneminde mahkemenin tanık sayısını belirleme hak ve yetkisi yoktur. 6100 sayılı HMK döneminde dinlenen tanıkların yeterliliğini takdir mahkemeye ait ise de, yeni düzenlemenin amacı bir kısım tanıklar dinlendikten sonra toplanan delillerin karar vermeye yeterli olması halinde yargılamanın uzamaya sebebiyet vermeden sonuçlandırılmasıdır.

HMK döneminde henüz tanıklar dinlenmeden tanık sayısında sınırlama yapılamaz. Bu nedenle mahkemece tanıklar dinlenmeden tanık sayısında sınırlama yaparak karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, bozma sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 22.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.