Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Bankalar, Avukatın Talep Ettiği Bilgileri Paylaşmak Zorundadır
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
İşçinin Tatil Günlerindeki 1 Saatlik Çalışması Dahi 1 Tam Gün Kabul Edilir
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Teminat Mektubu Hangi İş İçin Verilmişse Ancak O Nedenle Haczedilebilir

T.C. YARGITAY 

12. Hukuk Dairesi 

Esas: 2014/3461 

Karar: 2014/6328 

Karar Tarihi: 05.03.2014

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan icra takibinde; takibin kesinleşmesi üzerine 3. kişi TOKİ Başkanlığı’na gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi ile borçlunun “irat kaydedilen teminat mektubu bedelinin iadesi alacağı” üzerine haciz konulduğu, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34. maddesi gereğince her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatların haczedilemeyeceğini belirterek haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi mahiyetinde olan teminat mektupları, muhatabın uğrayacağı zararın tazminini öngörmekte olup, 3.kişi bu sözleşme kapsamında değildir. Bu sebepledir ki, teminat mektubunu veren banka, sözleşmede taraf olmayan ve herhangi bir taahhütte bulunmadığı kişinin zararından sorumlu olamaz. Başka bir deyimle, teminat mektubu ile 3.kişi lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından, 3.kişinin borcu nedeni ile teminat mektubu haczedilemez. Teminat mektupları, hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip, ancak o nedenle haczedilebilir.

Somut olayda, borçlu tarafından ihaleye katılım şartı olarak TOKİ Başkanlığı’na sunulan geçici teminat mektubunun, ihalenin iptal edilmesi ile idarece irat kaydedildiği, daha sonra irat kaydedilen geçici teminat mektubunun, kamu ihale kurumunun düzeltici işlemi ile borçluya iadesine dair karar alınmasıyla, borçlunun TOKİ Başkanlığı nezdinde, teminat mektubu karşılığı para alacağının doğduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda başlangıçta teminat niteliğinde olan banka teminat mektubu, idarece paraya çevrilip irat kabul edilmekle, teminat dışına çıkmış olup, para alacağı olarak borçluya iadesine karar verildiğinden, üzerine haciz konulmasında yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. 

O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca Bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.