Kira Bedelinin Üçüncü Kişi Tarafından Kiracı Adına Ödenmesi Mümkündür
Temmuz 8, 2024
Harabe Niteliğindeki Yapının İyileştirilmesi Tekrar İnşa Niteliğindedir
Temmuz 8, 2024

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

İlamda Faiz Yürütüleceğine İlişkin Hüküm Olmadığı Hallerde Faiz İlamın Kesinleştiği Tarihten İtibaren İstenebilir

T.C. Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2005/21661
Karar: 2005/24706
Karar Tarihi: 12.12.2005


Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Boşanma ekinde verilen maddi-manevi tazminata ilişkin bedeller ilam kesinleşmeden istenemez. İlamda anılan bedellere faiz yürütüleceğine ilişkin açıklayıcı bir hüküm bulunmadığı hallerde faiz dayanak ilamın kesinleşme tarihinden itibaren istenebilir. Mahkemece takipte istenen işlemiş faizin yukarıda açıklanan kurallara göre denetlenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken eksik incelemeyle ilam tarihinden faiz istenebileceği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 12.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.