Mülkiyetin Tespiti Davasında Muhdesatın Kim Tarafından Meydana Getirildiği Tespit Edilir
Temmuz 8, 2024
İlamda Faiz Yürütüleceğine İlişkin Hüküm Olmadığı Hallerde Faiz İlamın Kesinleştiği Tarihten İtibaren İstenebilir
Temmuz 8, 2024

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Kira Bedelinin Üçüncü Kişi Tarafından Kiracı Adına Ödenmesi Mümkündür

T.C. Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
Esas: 2012/5537
Karar: 2012/10231
Karar Tarihi: 09.07.2012


Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava kira alacağının tahsili için icra takibine yapılan itirazın iptali ile takip tarihinden sonra ödenmeyen 2009 yılı Eylül-2010 Nisan aylar arası kira bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece 2009 yılı Eylül-2010 Nisan aylar arası kira alacağına yönelik açılan dava yönünden dosyanın tefrik edilmesine, itirazın iptal davasının kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından kabul edilen itirazın iptali istemine yönelik temyiz edilmiştir.

Olayımıza gelince; davacı vekili, davalı hakkında 07.08.2009 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2007 yılı Kasım, 2009 yılı Ağustos aylar arası 17 aylık kira bedeli toplam 6.800 TL asıl alacak, 200 TL işlemiş faiz, 7.000 TL toplam alacağın icra harç ve vekalet ücreti olmak üzere toplam: 14.000 TL’nin tahsilini istemiştir. Ödeme emri davalıya 09.08.2009 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı yasal süresinde yaptığı itirazında yetkiye, kira ilişkisine ve borca itiraz etmiştir. Davacı dava dilekçesinde davalının sözlü kira akdi ile kiracı olduğunu iddia etmiş davalı ise davacı ile aralarında ne yazılı nede sözlü kira sözleşmesi bulunmadığını, kira bedellerinin de annesi ve babasına yardım maksadıyla kendisinin ödediğini belirtmiştir. Davalı sözlü kira akdine karşı çıktığına göre kiracılık ilişkisinin davacı tarafından kanıtlanması gerekir. Davacı her ne kadar kiraların davalı tarafından EFT olarak kira bedeli açıklaması ile ödendiğini ve İcra Mahkemelerinde sözlü kira akdinin tarafı olduğunun davalı vekili tarafından kabul edildiği belirtilmiş ise de, kira bedellerinin 3. kişi tarafından kiracı adına ödenmesi mümkün bulunduğundan ödenen kira bedellerinin davalı tarafından kendi adını yazarak ödemesi onun kiracı olduğunu göstermeyeceği gibi icra mahkemesi kararları da genel mahkeme için kesin hüküm oluşturmaz. Bu durumda davacı tarafından kiracılık ilişkisinin kanıtlandığı söylenemez. Ancak davacı dava dilekçesinde yemin deliline de dayandığından davacıya yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir

Sonuç: Hükmün yukarda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.07.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.