Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Boşanma Davası İçin Yapılan Ses Kaydı Suç Teşkil Etmez
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
İşçilik Alacaklarında İbranamenin Geçerlilik Koşulu
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Terk İhtarı Çekilmişse, İhtardan Önceki Kusurlu Davranışlar Affedilmiş Sayılır

T.C. YARGITAY 

2. Hukuk Dairesi 

Esas: 2015/21712 

Karar: 2017/11 

Karar Tarihi: 09.01.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Toplanan delillerden davacı erkeğin, eşine 27/01/2014 tarihinde terk ihtarı ( TMK m.164) tebliğ ettirdiği anlaşılmaktadır. Bir eş, terk ihtarı çekmekle eşinin ihtar istek tarihinden önceki kusurlu davranışlarını affetmiş, en azından hoşgörüyle karşılamış olur. Affedilmiş veya hoşgörüyle karşılanmış olaylar da Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesine dayalı boşanma davası için; boşanma sebebi olarak kabul edilemez. Davacı erkek eşinin ihtar tarihinden önceki kusurlu davranışlarını affetmiştir. İhtar istek tarihinden sonra davalı kadına yüklenebilecek başkaca yeni bir vakıanın varlığı da kanıtlanamadığına göre, boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabül edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına,  temyiz peşin harcının  istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.