Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Kamulaştırma Şerhinin Silinmesi Talebinde Görevli Mahkeme
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Harici Taşınmaz Satışında Ödenen Bedelin İadesi Yönünden Zamanaşımı
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Nikahsız Eş Ölen Sigortalının Desteğinden Yoksun Kalma Talep Edebilir

T.C. YARGITAY 

21. Hukuk Dairesi 

Esas: 2014/8509 

Karar: 2014/18671 

Karar Tarihi: 25.09.2014

Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin  kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı ve davalılardan Orman Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan  ve Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Karar:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre; davalı Orman Genel Müdürlüğü‘nün tüm, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava iş kazası sonucu ölen sigortalının annesi, babası, kardeşleri, nikahsız eşi ve çocuğunun maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacı nikahsız eş Remziye‘nin maddi tazminat talebinin reddine, davacı Sabriye’nin maddi tazminat talebinin kabulüne, davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamından müteveffa sigortalının %20, davalı işverenlerin %80 oranında  kusurlu oldukları, davacı Remziye‘nin zararlandırıcı sigorta olayı sonucu ölen sigortalı ile resmi evlilik sözleşmesi olmaksızın birlikte yaşadığı, sigortalının nikahsız eşi olduğu, davacı Remziye’nin 13/07/2012 tarihinde yeniden evlendiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda uyuşmazlık nikahsız eşin, ölen sigortalının desteğinden yoksun kaldığı gerekçesiyle maddi tazminat isteyip isteyemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Maddi destek kavramı hukuki bir ilişkiyi değil fiili bir durumu ifade eder. Ne hısımlığa, ne de yasanın nafaka hakkındaki hükümlerine dayanır. Medeni Yasa uyarınca evlilik bağı kurulmasa bile karı-koca olarak bir araya gelerek bu amaç ve duygu ile yaşamın sürdürülmesi karşısında, kadınlar için fiilen ve düzenli olarak onun geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak biçimde yardım eden ve olayların normal akışına göre, eğer ölüm gerçekleşmeseydi gelecekte de bu yardımı sağlayacak bakım yükümlülüğünü yerine getiren erkeğin destek sayılması gerekir. Bu nedenle, nikahsız eşin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü nedeniyle destekten yoksun kalmaya dayalı olarak maddi tazminat davası açma hakkı vardır.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın eksik araştırma ve inceleme sonucunda davacı Remziye’nin yeniden evlendiği 13/07/2012 tarihine kadar uğradığı maddi zararlarına ilişkin tazminat talebinin yerinde olmayan gerekçe ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davalı Orman Genel Müdürlüğü’ne yükletilmesine, 25/09/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.